TESIS/DISERTASI/LAPORAN PENYELIDIKAN

 Keperluan Penyempurnaan Tesis Atau Disertasi 

PROGRAM
PERKARA
PHD

Bagi calon Ijazah Doktor Falsafah wajib membuat pembentangan sekurang-kurangnya tiga (3) kali.

i. Pembentangan proposal (Proposal Defence) yang perlu dibentangkan di semester satu (1) yang merangkumi pengesahan tajuk dan ringkasan penyelidikan yang akan dilakukan.

ii. Pembentangan Proposal (Candidature Defence) yang dibentangkan selewat-lewatnya di Semester Tiga (3).Calon perlu membentangkan penyelidikannya dengan lengkap dari Bab 1 hingga Bab 3.

iii. Pembentangan draf laporan akhir keseluruhan kajian

Ijazah Sarjana Mod Penyelidikan dan Mod Kerja Kursus

Bagi calon Ijazah Sarjana Mod Penyelidikan dan Mod Campuran

i. Pembentangan proposal (Proposal Defence) yang perlu dibentangkan di semester satu (1) yang merangkumi pengesahan tajuk ringkasan penyelidikan yang akan dilakukan.

ii. Pembentangan Proposal (Candidature Defence) yang dibentangkan selewat-lewatnya di Semester Tiga (3). Calon perlu membentangkan penyelidikannya dengan lengkap sekurang-kurang dari Bab 1 hingga Bab 3 termasuk kajian rintis.

iii. Pembentangan draf laporan akhir keseluruhan kajian.