Mod Pengajian

 

MOD PENGAJIAN
PROGRAM 
Kerja Kursus Program Pengajian Mod Kerja Kursus ialah program pengajian secara perkuliahan sepenuhnya yang boleh melibatkan penghasilan laporan penyelidikan.
Campuran (Mixed Mode)

Program Pengajian Mod Campuran ialah program pengajian secara gabungan perkuliahan dan penyelidikan yang membawa kepada penghasilan disertasi.

Calon hendaklah menjalankan penyelidikan setelah ia berjaya menyempurnakan semua perkuliahan yang ditetapkan dalam program pengajiannya melainkan dibenarkan selainnya secara bertulis

Penyelidikan

Program Pengajian Mod Penyelidikan ialah program pengajian secara penyelidikan sepenuhnya yang membawa kepada penghasilan tesis atau disertasi.