PENELITIAN DINI DIALEK MELAYU KELANTAN (SUBDIALEK PASIR MAS, KELANTAN): FONEM VOKAL

Nur Faten Shahirah Mohd Razali, Radina Mohamad Deli, Muhammad Zaid Daud

Abstract


Kajian ini dijalankan untuk mengkaji bidang fonologi khususnya dalam mengenal pasti jenis-jenis fonem vokal yang berlaku dalam dialek Kelantan bagi subdialek Pasir Mas. Subdialek Pasir Mas dipilih sebagai kawasan kajian kerana subdialek ini merupakan salah satu daripada dialek yang sangat terkenal yang dituturkan di Kelantan. Untuk mencapai objektif ini, data dikumpul dengan menggunakan kaedah kualitatif dimana kajian ini telah menggunakan kaedah temu bual dengan menggunakan senarai kata yang disediakan mengikut domain-domain tertentu melalui senarai swadesh yang telah diubah suai dan memfokuskan kepada budaya benda sahaja. Temu bual ini melibatkan dua orang responden yang berlainan jantina dan merupakan penutur jati dialek Kelantan Pasir Mas dimana mereka tidak pernah berimigrasi ke luar negeri. Hasil kajian memperlihatkan bahawa dalam subdialek Pasir Mas, secara keseluruhannya jenis fonem dan jumlah fonem vokal yang wujud ialah 7 sahaja iaitu [a, e, i, o, u, ?, ?].


Keywords


asas fonologi; fonem vokal; dialek Melayu Kelantan; subdialek Melayu Kelantan

Full Text:

PDF

References


Adi Yasran Abdul Aziz. (2005). Inventori konsonan dialek Melayu Kelantan: Satu penilaian semula. Jurnal Pengajian Melayu, 16(2).

Adi Yasran Abdul Aziz. (2010). Inventori vokal dialek Melayu Kelantan: Satu penilaian semula. Jurnal Linguistik, 11(1).

Adi Yasran Abdul Aziz. (2011). Suku kata dasar Dialek Kelantan berdasarkan Teori Optimaliti. GEMA Online Journal of Language Studies, 11(2).

Asmah Omar. (2008). Susur Galur Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Asmah Omar & Rosline Sandai. (2012). Fonologi Bahasa Iban. Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjong Malim, Perak.

Daud, M. Z. (2017). Slanga kedai kopi: Satu analisis semantik inkuisitif. (Tesis sarjana muda). Universiti Malaysia Sarawak, Malaysia. doi:10.31229/osf.io/upt8j

Daud, M. Z. (2018a). Domain rezeki dalam peribahasa melayu berorientasikan aves melalui perspektif semantik inkuisitif. MALTESAS Multi-Disciplinary Research Journal (MIRJO), 3(1), 19-28.

Daud, M. Z. (2018b). Gallus Gallus Domesticus dan Paradoxurus hermaphroditus dalam peribahasa melayu: Analisis semantik inkuisitif. Sains Humanika, 10(2), 41-51.

Daud, M. Z. (2018c). Pengaplikasian kerangka semantik inkuisitif melalui slanga. MALTESAS Multi-Disciplinary Research Journal (MIRJO), 3(3).

Ibrahim Mustapa & Ibrahim Daud. (1990). Analisis dialek daerah Kuala Pilah daripada aspek fonologi. Jurnal Dewan Bahasa.

Indirawati Zahid & Mardian Shah Omar. (2006). Fonetik dan Fonologi. PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

Maneerat Chotikakamthorn. (1981). A comparative study of phonology in Satun Malay and Pattani Malay (Tesis sarjana). Mahidol University.

Mary Fatimah Subet, & Muhammad Zaid Daud. (2016). “Giler” atau “Gile”: Slanga Kata Penguat. Jurnal Bahasa, 16(2), 293-306.

Mary Fatimah Subet, & Muhammad Zaid Daud. (2017, August). Semantik dan Makna Konotasi dalam Slanga Pelacur. Paper presented at The International Conference on Language Studies 2017, Kuching (Riverside Majestic Hotel). Retrieved from https://doi.org/10.17605/OSF.IO/6ZMR7

Mary Fatimah Subet, & Muhammad Zaid Daud. (2018). Makna Denotatif dan Konotatif dalam Slanga Pelacur. MALTESAS Multi-Disciplinary Research Journal (MIRJO), 3(1), 29-43.

Muhammad Zaid Daud, Mohammad Shahrul Nizam Abd Wahid, & Remmy Gedat. (2017). Eufemisme dalam Bahasa Iban: Satu Kajian Kes di Kampung Lebor, Serian, Sarawak. Borneo Research Journal, 11(1), 87-105.

Muhammad Zaid Daud, Mohammad Shahrul Nizam Abd Wahid, & Remmy Gedat. (2018). Penggunaan Eufemisme dalam Kalangan Penutur Iban. International Journal of Language Education and Applied Linguistics (IJLEAL), 8(1), 27-40.

Nurliayana Zainal Abidin & Adi Yasran Abdul Aziz. (2016). Perbandingan inventori vokal Dialek Kelantan dan Negeri Sembilan. International Journal of the Malay World and Civilisation (Iman) 4 (2).

Nik Safiah Karim. (1965). Loghat Melayu Kelantan. Tesis Sarjana. Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Nik Safiah Karim & Rozita Che Rodi. (2016). Bahasa Melayu Kelantan: Menggali ilmu menyusur warisan. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan.

Nur Faten Shahirah Mohd Razali, Radina Mohamad Deli, & Muhammad Zaid Daud. (2018). Asas Fonem Konsonan Dialek Melayu Kelantan (Subdialek Pasir Mas, Kelantan). MALTESAS Multi-Disciplinary Research Journal (MIRJO), 3(2).

Pei, Mario A & Gaynov, Frank. (1960). A dictionary of Linguistics. New Jersey. Adam & Co.

Zulkifley Hamid, & Pareeda Hayeeteh. (2015). Melayu di sempadan: Penghilangan konsonan obstruent-homorganik dalam dialek Melayu Patani. Geografia Online Malaysian Journal of Society and Space 11(3), 28 - 41.

Zaharani Ahmad, Nor Hashimah Jalaluddin & Shariffulizan Malek. (2011). Fonologi rangkap vokal dan kepelbagaian Dialek Melayu: Analisis Teori Optimaliti. GEMA Online Journal of Language Studies, 11(3).

Zaharani Ahmad. (2006). Kepelbagaian dialek dalam bahasa Melayu: Analisis tatatingkat kekangan. Jurnal e-Bangi, 1(1).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.