KEPIMPINAN TRANSFORMASI DAN ELEMEN PERCAYA PADA TUHAN DALAM ORGANISASI AWAM

Fazurah Mustaffa, Maizatul Haizan Mahbob, Wan Amizah Wan Mahmud

Abstract


Kini, isu integriti sama ada di peringkat pengurusan tertinggi atau kakitangan bawahan dalam organisasi awam di Malaysia semakin banyak dipaparkan di media cetak dan media sosial. Malahan, kerajaan telah memperkenalkan penerapan Etika Perkhidmatan Awam dalam organisasi awam sejak tahun 1979 dan dipraktikkan sehingga kini. Malahan, banyak kajian-kajian literatur yang lepas turut mengkaji keefisienan etika ini. Namun pada masa yang sama juga, kajian literatur juga turut menunjukkan kadar ketirisan integriti semakin meruncing berlaku dalam organisasi awam setiap tahun. Lantaran itu, ketirisan integriti dalam organisasi awam telah mengurangkan kepercayaan masyarakat terhadap kewibawaan organisasi awam dalam urus tadbir negara dengan kepimpinan transformasi. Malahan, pemimpin organisasi awam turut menggunakan komunikasi efektif dalam melaksanakan kepimpinan transformasi seiring dengan perubahan dasar dan perkembangan teknologi maklumat dalam penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Salah satu etika perkhidmatan awam adalah berpegang teguh kepada agama dalam konteks percaya pada tuhan yang telah diterapkan di organisasi awam. Gabungan elemen kepimpinan transformasi dan percaya pada tuhan di organisasi awam dapat membantu mengurangkan ketirisan integriti dalam kalangan penjawat awam. Walau bagaimanapun, cabaran dihadapi apabila mengaplikasi elemen percaya pada tuhan dalam teori kepimpinan transformasi disebabkan ciri-ciri yang terlalu umum. Justeru itu, artikel konseptual ini membincangkan potensi penggabungan elemen percaya pada tuhan dan kepimpinan transformasi dalam organisasi awam bagi mengatasi ketirisan integriti.

Keywords


kepimpinan transformasi, percaya pada tuhan, organisasi awam, komunikasi, pemimpin

Full Text:

PDF

References


Asmidar, Lokman Talib & Ahmad Tarmizi (2017) An overview on Malaysia's ethics initiatives. In: Persidangan Antarabangsa Sains Sosial & Kemanusiaan Kali ke-2 (PASAK 2017), 26-27 Apr. 2017, Pusat Konvensyen Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.

ASTRO Awani. (19 Ogos 2019). Hampir suku responden penjawat awam sanggup terima rasuah jika ada kuasa dalam jawatan. http://www.astroawani.com/berita-malaysia/hampir-suku-responden-penjawat-awam-sanggup-terima-rasuah-jika-ada-kuasa-dalam-jawatan-215325.

Bass, B. M. (1985). Leadership and performance beyond expectations. New York: Free Press.

Bass, B. M. (1990). From transactional to transformational leadership: Learning to share the vision. Organizational Dynamics. 18. 19-32.http://dx.doi.org/10.1016/0090-2616(90)90061-S

Bass & Bass (2008). The Bass handbook of leadership: Theory, research, and managerial applications (4th ed.). New York: Free Press.

Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1997). Full range leadership development: Manual for the multifactor leadership questionnaire. Redwood City: Mind Garden Inc

BH Online. (29 Januari 2019). Malaysia di tangga ke-61 indeks persepsi rasuah 2018. https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2019/01/525383/malaysia-di-tangga-ke-61-indeks-persepsi-rasuah-2018.

BH Online. (6 Ogos 2019). Penjawat awam terbabit rasuah membimbangkan. https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2019/08/593336/penjawat-awam-terbabit-rasuah-membimbangkan.

BH Online. (2 April 2019). 418 penjawat awam ditahan tahun lalu kerana rasuah. https://www.bharian.com.my/berita/kes/2019/04/548040/418-penjawat-awam-ditahan-tahun-lalu-kerana-rasuah.

Brahim, Malike (2004) "Yang menurut perintah"- Nilai penjawat awam. In: Seminar Antarabangsa Nilai dalam Komuniti Pasca Modenisme (SIVIC 2004), 4-6 September 2004, Hotel City Bayview Langkawi.

Burns, J. M. (1978). Leadership. New York: Harper & Row.

Çekmecelio?lu, H. G., & Özba?, G. K. (2016). Leadership and creativity: The impact of transformational leadership on individual creativity. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 235(October), 243–249. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.11.020

Enida Daud, Low Hock Heng & Ahmad Muhyuddin Hassan. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi niat untuk melakukan rasuah di kalangan penjawat awam pihak berkuasa tempatan. e-Academia Journal (http://journale-academiauitmt.uitm.edu.my/v2/index.php/home.html). volume 8 Issue 1 2019, 117-135.

Flynn, C. B., Smither, J. W., & Walker, A. G. (2016). Exploring the Relationship Between Leaders Core Self-Evaluations and Subordinates Perceptions of Servant Leadership : A Exploring the Relationship Between Leaders’ Core Self-Evaluations and Subordinates ’ Perceptions of Servant Leadership : A Field S. Journal of Leadership & Organizational Studies, (August), 1–12. https://doi.org/10.1177/1548051815621257

George P. Allen, W. Mark Moore, Lynette R. Moser, Kathryn K. Neill, Usha Sambamoorthi, Hershey S. Bell. (2016). The role of servant leadership and transformational leadership in academic pharmacy. American Journal of Pharmaceutical Education. 80 (7). Article 113.

Hairunnizam Wahid, Ab. Razak Dan & Mohd Ali Mohd Nor. (2006). Pembaharuan pentadbiran untuk pembangunan menurut perspektif Islam. UKM

INTAN. (1979). Panduan Perkhidmatan Cemerlang. Kuala Lumpur: MAMPU.

Intan Salwani Mohamed, Ameelliya Alykallam, Rohana Othman, Normah Omar, and Safawi Abdul Rahman. (2017). Issues of integrity and efforts for improvement in malaysian local authorities. Proceedings of Global Business and Social Science Research Conference 23 - 24 February, 2017, Rendezvous Hotel, Melbourne, Australia ISBN: 978-1-925488-28-9.

JAKIM. (2014). Pelan integriti dan kod etika. Putrajaya : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim).

Jamilah, M., Yahya, D., & Siti Noor, I. (2015). Kepimpinan Transformasional Dan Kualiti Guru Generasi ‘Y.’ Jurnal Kepimpinan Pendidikan, 3(1), 32–46.

Khasawneh, S., Omari, a., & Abu-Tineh, a. M. (2012). The Relationship between Transformational Leadership and Organizational Commitment: The Case for Vocational Teachers in Jordan. Educational Management Administration & Leadership, 40(4), 494–508. https://doi.org/10.1177/1741143212438217

Mareena, M., Norhasni, Z., Abiddin, I., Arif, I., & Azizan, A. (2011). Tinjauan hubungan gaya kepimpinan dengan komitmen organisasi, 6(1), 17–28.

Marhaini Abdul Ghani, Nadwatul Husna Mustapha, Azharuddin Hashim & Nur Hidayah Mohd Amin. (2016). Gaya kepimpinan transformasi terhadap keberkesanan organisasi di bahagian pentadbiran Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. In Proceeding of the 2ndInternational Conference on Economics & Banking 2016 (2nd ICEB) (vol. 2016, pp. 411–417).

Mohamed Omar Elmasry & Norhani Bakri. (2018). Behaviors of transformational leadership in promoting good governance at the Palestinian public sector. International Journal of Organizational Leadership. 8(2019) 1-12

Mohd Koharuddin Mohd Balwia, Rosman Md Yusoff, Mohd Azhar Abd. Hamid, Muhammad Fauzi Othman, N. M. (2012). Etika Kerja dalam Kalangan Penjawat Awam Malaysia : Perbincangan Makro dan Mikro ke atas Pembuatan Keputusan Etika. Jurnal Teknologi, 58, 57–62. https://doi.org/10.5539/ass.v9n5p298

Nor Amalina Abd Rahman @ Sabri & Wan Hishamudin Wan Jusoh. (2019). Pendekatan amar makruf nahi mungkar menurut al-jilani dalam kitab Al-Ghunyah terhadap masalah integriti. Malaysian Journal For Islamic Studies. vol 3, Bil 2 2019. eISSN 2550-2042.

Nurhafilah Musa. (2015). Penerapan konsep mas’uliyyah dan amanah dalam pentadbiran awam ke arah bersih rasuah – Kajian di Majlis Perbandaran Kota Bharu – Bandaraya Islam (MPKB-BRI). Jurnal Keputeraan. Jilid 3 Tahun 1435H / 2014M

Nur Hafizoh Idris & Rohana Hamzah. (2012). Nilai profesional bakal guru berteraskan indikator Standard Guru Malaysia (SGM). Jurnal Teknologi. eISSN 20180-3722/ ISSN 0127-9696.

Qu, R., Janssen, O., & Shi, K. (2015). Transformational leadership and follower creativity: The mediating role of follower relational identification and the moderating role of leader creativity expectations. Leadership Quarterly, 26(2), 286–299. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2014.12.004

Samsudin Wahab, Mohd Sazili Shahibi, Juwahir Ali, H. A. (2013). Terbitan : Institut Pemikiran dan Kepimpinan Melayu (IMPAK) DASAR. In Dasar Kepimpinan Najib: Model Transformasi Ke Arah Kesejahteraan Global (pp. 3–10).

Silalahi, B. (2011). Kepemimpinan transformasional, motivasi kerja, budaya organisasi, dan komitmen organisasi. Jurnal Ilmiah Psikologi.

Siti Nazatul Norashikin Ali. (2016). Hubungan antara gaya kepimpinan transformasi pengetua dengan komitmen guru pjk di sekolah-sekolah menengah daerah Gua Musang, Kelantan. Proceeding of ICECRS, 1 (2016) 123-130 ISSN. 2548-6160 International Seminar on Generating Knowledge Through Research, UUM-UMSIDA, 25-27 October 2016, Universiti Utara Malaysia, Malaysia

Smith, M. J., Arthur, C. A., Hardy, J., Callow, N., & Williams, D. (2013). Transformational leadership and task cohesion in sport: The mediating role of intrateam communication. Psychology of Sport and Exercise, 14(2), 249–257. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2012.10.002

SPRM. (2019). https://www.sprm.gov.my/penguatkuasaan/statistik-operasi/statistik-tangkapan.

Tanzi, V. (1998). "Corruption around the world: Causes, consequences, scope, and cures". Working Paper of the International Monetary Fund. No. 63. pp: 10-22

Tse, H. H. M., & Chiu, W. C. K. (2014). Transformational leadership and job performance: A social identity perspective. Journal of Business Research, 67(1), 2827–2835. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.07.018

Wahab, S., Rahmat, A., Yusof, M. S., & Mohamed, B. (2016). Organization performance and leadership style: Issues in Education Service. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 224(August 2015), 593–598. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.447.

Utusan Online. (2019). Jumlah penjawat awam terlalu besar. https://www.utusan.com.my/berita/nasional/jumlah-penjawat-awam-terlalu-besar-1.859676. Dicapai pada 7 Ogos 2019.

Utusan Online. (16 Januari 2019). Tiga Penjawat awam, kontraktor ditahan SPRM. https://www.utusan.com.my/berita/jenayah/tiga-penjawat-awam-kontraktor-ditahan-sprm-1.823560.

Yukl, G. (2010). Leadership in Organizations. Upper Saddle River, NJ: Pearson.

Yucel, I., McMillan, A., & Richard, O. C. (2014). Does CEO transformational leadership influence top executive normative commitment? Journal of Business Research, 67(6), 1170–1177. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.05.005


Refbacks

  • There are currently no refbacks.