SENARIO PENSTRUKTURAN PENGAJIAN ISLAM DI MALAYSIA

Muhammad Zulazizi Mohd Nawi

Abstract


Artikel ini memfokuskan kajian terhadap transformasi pengajian aliran Islam yang berlaku di Malaysia sejak dari zaman kemerdekaan. Sorotan telah dilakukan terhadap pusat-pusat pengajian berteraskan Islam sama ada berbentuk formal ataupun tidak formal. Kajian ini bertujuan melihat sejauh mana sumbangan institusi pengajian Islam dan sejarah perkembangannya dalam mentransformasikan serta menjana pembangunan insan holistik di Malaysia. Bagi mencapai objektif, kajian ini dilaksanakan menggunakan metode kepustakaan yang terdiri daripada rujukan artikel, buku, tesis, akhbar dan sebagainya. Kajian ini mendapati, institusi pengajian Islam pondok, madrasah dan universiti atau kolej universiti menyumbangkan impak positif dan menjadi teras pengajian Islam awal di Malaysia selain bermatlamat membangunkan manusia yang berstatus ulama, cendekiawan serta teknokrat Muslim yang disegani. Diharapkan institusi-institusi pengajian Islam yang telah wujud di  Malaysia ini mampu menggalas amanah dan tanggungjawab bagi mencapai visi dan misi ‘ummah’ agar selari dengan tuntutan zaman moden.


Keywords


Struktur Pengajian Islam, Transformasi Pengajian Aliran Islam, Sumbangan Institusi Pengajian Islam, Sejarah Perkembangan, Penjana Insan Holistik.

Full Text:

PDF

References


Abdullah Ishak. (1995). Pendidikan Islam dan Pengaruhnya di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abd. Rahim, R. A. dan Awang, I. (2003). “Usaha Memperkasakan Institusi Pendidikan Islam Di IPTA Malaysia : Satu Analisa Terhadap Pengalaman APIUM”. Seminar Kebangsaan Memperkasakan Sistem Pendidikan, Anjuran Fakulti pendidikan UTM . Fakulti pendidikan UTM.

Abdullah, S. (2014) Pemikiran Tokoh Ulama Banjar Kedah / Suhanim Abdullah. Penerbit UTHM, Batu Pahat. ISBN 978-967-0468-41-9.

Dusuki, A.W. (2016, September 11). Utusan Online. Retrieved Oktober 23, 2018, from Utusan Online: http://www.utusan.com.my/rencana/utama/perkasa-institusi-pondok-1.381340

Maimun Aqsha Lubis et al. (2016). Institusi Pondok Dalam Sistem Pendidikan Islam Di Malaysia. In The 7th International Workshop And Conference Of Asean Studies On Islamic And Arabic Education.

Majalah Sekolah dan Takwim Hijrah, Edisi 2014/2015. Maahad Pengajian Islam-Yayasan Islam Kelantan.

Mat Diah, A. H. (1989), Pendidikan Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia

Md Noor, R., Affandi, R., Abd Majid, M. K., Ali, A. K., Abd Kadir, N. A., Syed Jaafar, S. M. J dan Yusoff, N. (2013). Peranan IPT Islam Dalam Pembangunan Modal Insan di Malaysia: Satu Analisis. Seminar Antarabangsa Dakwah dan Pembangunan Insan, UM, Malaysia.

Mohd Hanif Mat Nor. (2003). Sekolah Agama Rakyat – Mengapa Menjadi Pilihan Ibu Dewan Agama dan Falsafah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd. Hanif Mat Nor. (2003). Sekolah Agama Rakyat – Mengapa Menjadi Pilihan Ibu Dewan Agama dan Falsafah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bil. 3: 14-17.

Mohamad Yusoff, M. H dan Hashim, A. (2017) Amalan pengajaran guru dalam kurikulum Al-Azhar di sekolah menengah agama negeri di Kelantan. Masters thesis, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohamad Rawi, M., Baharudin, H., Aqsha Lubis, M., dan Romli, S. A. (3AD). Institusi Pondok Dalam Sistem Pendidikan Islam Di Malaysia. (2015). In M. Aqsha Lubis, S. H. Ahmad Shah, W. N. F. Mat Daud, dan N. Kifli (Editor.), Proceeding The 7th International Workshop And Conference Of Asean Studies On Islamic And Arabic Education And Civilization (Poltan-Ukm-Polimed). Bandar Baru Bangi: Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia

Mohd Nor, M. R. dan Wan Othman, W. M. T. (2011) Sejarah dan perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia. At-Ta'dib - Jurnal Kependidikan Islam, 6(1), 59-78. ISSN 0216-9142

Mohd Nor, M. R., Berahim Ibrahim, A. Z., Faisal Abdul Hamid, F. A., Jalani, H. dan Mhd Ramli, M. F. (2012). Islamic Educational System in Kelantan, Malaysia: Traditional and Modern Approaches. Middle-East Journal of Scientific Research, 11(9), 1238-1243

Mohd Tayeb, A dan Syed Annuar, S. N. (2018). Federalisme dan pengurusan pendidikan Islam di Kelantan. Kajian Malaysia 36(2): 89–111. https://doi.org/ 10.21315/km2018.36.2.5

Muhamad, A. D. (2016). Pengaruh Timur Tengah terhadap Madrasah al-Mashoor al-Islamiah, Jurnal Sains Humanika UTM 8(3-2), 109-115. E-ISSN 2289-6996.

Panel Penyelidik. (2010). Hala tuju Pengajian Islam. Putrajaya: Jabatan Pengajian Tinggi.

Suhid, A., Ahmad, A. M., Mohd Sabri, S., & Mohamad, A. E. (2015). Pendidikan untuk Semua: Amalannya dalam Sistem Pendidikan Islam di Malaysia. International Journal of Education and Training (InjET), 1(2), 1–7.

Tamuri, A. H. & Jasmi, K. A. (2009) Nilai, amalan, dan Sistem Pendidikan Masyarakat Melayu Islam selepas penjajahan Barat hingga kini / Ab. Halim Tamuri, Kamarul Azmi Jasmi. In: Peradaban Arab-Islam dan Masyarakat Melayu. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, 35-37. ISBN 978-983-9368-43-7

Umar, A dan Hussin, S. (2007). Sekolah Agama Rakyat : Kedudukan dan Konfliknya Dalam Dasar Pendidikan Kebangsaan. Prosiding Ini Telah Dibentangkan Dalam Seminar Kebangsaaan Isu-Isu Pendidikan Negara Kali Ke-3 Anjuran Fakulti Pendidikan Ukm Pada 13 Hingga 14 Februari 2007 Bertempat Di Esset, Bangi.

Umar, A dan Hussin, S. (2008). Pembangunan Sekolah Agama Rakyat Di Malaysia : Kajian Perbandingan Pelaksanaannya Semasa Tamadun Andalusia. Dlm, Prosiding Ini Telah Dibentangkan Dalam Seminar Antarabangsa Andalusia 1300 Tahun Anjuran Universiti Sains Malaysia Pada 4 Hingga 5 Mac 2008 Bertempat Di Usm, Penang.

Umar, A dan Hussin, S. (2008). Hubungan Malaysia dan Mesir Dalam Membangunkan Kurikulum Diniah Di Sekolah Agama Rakyat : Suatu Kajian Perkembangan dan Cabaran Di Kelantan. Kertas Kerja Ini Telah Dibentangkan Dalam Seminar Kebangsaan „Malaysia-West Asia Relations: Prospect & Challenges? Anjuran Institut Kajian Rantau Asia Barat (Ikrab) Pada 1 Hingga 2 Disember 2008 Bertempat Di Bilik Senat Ukm.

Yusopp, A. (2002). Kurikulum baru Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia menghadapi era globalisasi. Prosiding Wacana Pendidikan Islam (Siri 1). Universiti Kebangsaan Malaysia,Bangi.hlm.1-9


Refbacks

  • There are currently no refbacks.