UJARAN LISAN OLEH WANITA KELANTAN DALAM PERNIAGAAN TEKSTIL DI PASAR BESAR SITI KHADIJAH

Siti Noridayu Abd. Nasir, Hazlina Abdul Halim

Abstract


Keberadaan kaum hawa dalam membantu meningkatkan taraf ekonomi keluarga menjadi fenomena yan tidak asing lagi. Malah, kemahiran yang dimiliki oleh wanita di Malaysia dilihat setanding dengam kaum lelaki. Kini, wanita berperanan besar dalam pelbagai bidang yang melibatkan perniagaan. Hal ini kerana, aktiviti perniagaan dapat memberikan pendapatan yang baik kepada wanita masa kini. Oleh yang demikian, kajian yang dijalankan ini bertujuan melihat interaksi ujaran peniaga wanita yang digunakan di Pasar Besar Siti Khadijah, Kelantan. Kemudian, mengenal pasti dialek dengan tujuan menarik pelanggan membeli produk jualan mereka. Seterusnya, membincangkan jenis produk tekstil yang menjadi pilihan barangan jualan di Pasar Besar Siti Khadijah. Kajian ini mengaplikasikan Teori Analisis Wacana Brown & Yule 1983 yang digunakan dalam proses pemujukan pelanggan. Hasil dapatan kajian memperlihatkan penggunaan dialek digunakan bagi menarik perhatian pembeli kerana persaingan kedai yang menjual produk tekstil yang sama. Malah, dialek digunakan sepenuhnya oleh peniaga wanita sebagai memelihara dialek Kelantan yang menjadi bahasa komunikasi harian mereka. Selanjutnya, produk tekstil yang dijual di Pasar Besar Siti Khadijah adalah tekstil keperluan wanita. Oleh itu, praandaian digunakan dengan tujuan memujuk pelanggan dan menegaskan harga yang diberikan adalah terbaik kepada pelanggan. 


Keywords


interaksi ujaran, pembangunan ekonomi, wanita Kelantan, perniagaan tekstil

Full Text:

PDF

References


Arba’iyah Mohd Noor & Norazilawati Abd Wahab. (2019). Pengaruh Indonesia

Terhadap Tekstildi Terengganu pada Abad Ke-19. Jurnal Pengajian Melayu,

Jilid 30, 2019. (pp. 1-27).

Clarice Lakuwai. (2018). Eksperimentasi Teknik Efek dengan Cetakan Pada Fabrik

dalam Penghasilan Produk Tekstil. Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan dan Kreatif

dengan Kepujian (Teknologi Seni Reka) 2018, Universiti Malaysia Sarawak.

Fatin Rabiha Abdul Kadir & Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2017). Bahasa Antara

dalam Komunikasi Lisan Penutur Melayu dan Penutur Bukan Melayu.

International Journal of Language Education and Applied Linguistics (IJLEAL).

ISSN: 2289-7208. e-ISBN 2289-9294. (pp.1-16).

Harishon Radzi, Nor Hashimah Jalaluddin, Junaini Kasdan, Hayati Lateh & Anati Hamidah

Arifin. (2018). Tahap Pemahaman Leksikal Kata Kerja Dialek Melayu Kedah di

Pulau Tuba dan Satun. Jurnal Melayu Bil. 17 (1) 2018. (pp. 74-93).

Maizatul Haizan Mahbob, Nik Anis Syakira Megat Ali, Wan Idros Wan Sulaiman& Wan

Amizah Wan Mahmud. (2019). Komunikasi Strategik dan Peranannya untuk

Mewujudkan Komunikasi Berkesan dalam Organisasi. Jurnal Komunikasi: Malaysian

Journal of Communication Jilid 35(2) 2019: (pp. 49-67).

Mashetoh Abd. Mutalib. (2014). Budaya Berbahasa Lisan dalam Kata Penegas

daripada Perspektif Sosial. ISSN 1823-9242 Jurnal Linguistik Vol.18(2) Disember.

(pp. 47-55).

Mayrilin Amirul, Remali Yusoff & Dullah Mulok. (2017). Cabaran yang Dihadapi di

Kalangan Usahawan Aim di Daerah Tuaran: Pusat Nurul Bakti. Proceedings

of International Conference on Economics 2017 (ICE 2017). PROCEEDINGS ICE

ISBN 978-967-0521-99-2. (pp. 470-479).

Mohd Naim Norman. (2020). Cabaran Perniagaan Luar Bandar: Pencapaian dan

Cabaran. Artikel Jurnal Luar Bandar Sejahtera 2020. Institut Kemajuan Desa

(INFRA) Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KLPB). (pp. 3-12).

Mohd Nor Hakimin Yusoff & Mohd Rafi Yaacob. (2010). Kajian Awalan Perbandingan

Aktiviti Keusahawananan antara Kota Bharu Kelantan, dan Padang,

Sumatera. PROSIDING PERKEM V, JILID 2 (2010). ISSN: 2231-962X. (pp. 129-140).

Mohd Roslan Mohd Nor & Hamidah Jalani. (2017). Konflik Selatan Thailand: Peranan

Malaysia Sebagai Negara Jiran. Jurnal Hadhari 9 (1) (2017). ejournals.ukm.my/

jhadhari ISSN 1985-6830 eISSN 2550-2271. (pp. 157-170).

Muhamamd Zulhafizi bin Mohd Yusof & Zurinah binti Tahir. (2021). Faktor Kejayaan

Usahawan Muda dalam Perniagaan Industri Kecil dan Sederhana (IKS) di

Malaysia. Jurnal Wacana Sarjana. Volume 5(1) January 2021. e-ISSN 2600-9501.

(pp. 1-13).

Norfaizah Abdul Jobar, Anida Sarudin & Idris Md. Radzi. (2016). Analisis Metafungsi

Bahasa dalam Penulisan Karangan. Jurnal Bahasa. Jilid 16 Bil. 2 Disember 2016.

(pp. 307-322).

Nor Hanim Awang @ Mohd Noor, Norfatiha Othman, Nor Hayati Sa’at & Roslina Ismail.

(2021). Dorongan Kelangsungan Usahawan Wanita dalam Perusahaan Batik dan

Songket. Jurnal Pengurusan 61(2021). (pp. 69 – 81).

Norlelawaty Haron, Zuliskandar Ramli dan Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman.

Evolusi Perkembangan Blok Batik di Negeri Kelantan. Prosiding Seminar

Antarabangsa Ke-4 Arkeologi, Sejarah dan Budaya di Alam Melayu Pusat

Penyelidikan Langkawi, Kampus Tuanku Abdul Halim Mu’adzam Syah, Langkawi

- 26 November 2015 (pp.209-220).

Norsafani Maisarah Mohd Nawi, Nur Yuhanis Mohd Nasir & Kim Keum Hyun. (2020).

Tingkah Laku Peniaga Wanita Melayu dalam Talian: Sorotan Literatur dan Teori.

Jurnal Pengajian Melayu - JOMAS, Jilid 31, 2020: (pp. 61-75).

Norshabiha Ibrahim & Sharifah Rohayah Sheikh Dawood. (2020). Keunikan Budaya

Berniaga Wanita Kelantan di Bandar Kota Bharu. e-Bangi. Journal Social Science

and Humanities. Vol. 17, No.1 (2020). ISSN: 1823-884x. (pp. 93-107).

Nurfarhana Shahira Rosly, Normaliza Abd Rahim & Hazlina Abdul Halim. (2016).

Interaksi Ujaran Kanak-kanak Menerusi Elemen Pendigitalan dalam Penceritaan.

GEMA Online. Journal of Language Studies 89 Volume 16(1), February 2016.

(pp. 89-108).

Nur Farahkhanna Mohd Rusli, Norfaizah Abdul Jobar & Nur Faaizah Md Adam. (2022).

Hubung Kait Antara Kesalahan Ejaan Murid dengan Ragam Bahasa dalam Ujaran

Guru. e-Jurnal Bahasa dan Linguistik. Mei 2022. Vol. 4. No. 1. eISSN: 2682-8987.

(pp. 58-74).

Nurul Afifah Adila Mohd Salleh & Maslida Yusof. (2020). Praandaian dalam

Ucapan Perbahasan Parlimen Mahasiswa Sesi Pertama di Malaysia. Jurnal Melayu

Bil. 19(2)2020. ISSN 1675-7513. (pp. 270-286).

Nurul Afifah Adila Mohd Salleh. (2017). Kandungan dan Struktur Wacana dalam Teks

Ucapan Persidangan Parlimen Mahasiswa. Tesis Master Sastera 2017, Fakulti

Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia.

Raja Nazrin Raja Ahmad. (2020). Program Desa Harapan: Perkongsian Strategik

untuk Pembangunan Sosio-Ekonomi di Luar Bandar. Artikel Jurnal Luar Bandar

Sejahtera 2020. Institut Kemajuan Desa (INFRA) Kementerian Pembangunan Luar

Bandar (KLPB). (pp. 48-52).

Rosniza Aznie Che Rose, Nurul Fatihah Jusoh, Rosmiza MZ , Lyndon N. & Mokhtar J.

(2015) Perkembangan dan cabaran sektor perniagaan sebagai pemangkin

pembangunan bandar kecil: Kajian empirikal di Daerah Besut,

Terengganu. GEOGRAFIA OnlineTM Malaysian Journal of Society and Space 11

issue 8 .ISSN 2180-2491. (pp. 1-12).

Shapiza Sharif & Arba’iyah Mohd Noor. (2022). Perkembangan Kegiatan Perniagaan Tekstil

di Kuala Lumpur, 1880-1941. Jebat: Malaysian Journal of History, Politics &

Strategic Studies, Vol. 49 (1) (April 2022). Center for Research in History, Politics

and International Affairs, UKM. e-ISSN:2180-0251. ISBN:0126-5644. (pp. 23-43).

Zubaidah binti Osman & Nor Azura binti Adzharuddin. (2015). Pengaruh Visual dan

Verbal dalam Iklan Kempen Terhadap Emosi. Journal of Education and Social

Sciences, Vol. 2, (Oct.) ISSN 2289-9855. (pp. 51-55).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.