PRELIMINARY STUDY: HUBUNGAN PROFESIONALISME PENDIDIKAN, PENGURUSAN PERKHIDMATAN ORGANISASI DAN PERSEKITARAN SOSIAL DENGAN KEPUASAN PEMBELAJARAN PELAJAR KEJURURAWATAN

Emeelia Mohamad, Mohd Yusof Abdullah, Jalina Karim

Abstract


Hubungan profesionalisme pendidikan, pengurusan perkhidmatan organisasi dan persekitaran sosial menentukan kepuasan pembelajaran pelajar kejururawatan di Malaysia. Objektif umum kajian dijalankan adalah untuk mengenalpasti faktor hubungan yang signifikan dengan kepuasan pembelajaran pelajar kejururawatan di Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) Zon Selatan, Semenanjung Malaysia. Isu kepuasan pembelajaran diukur dengan Teori SERVQUAL iaitu kebolehpercayaan (reliability), jaminan (assurance), bukti fizikal (tangibles), empati (empathy) dan responsif (responsiveness). Statistik deskriptif, Statistik inferens dan pearson correlation mengukur hubungan antara variabel. Kajian kuantitatif dianalisis menggunakan Statistic Package Social Sciences (SPSS) 26.0 dan dilaksanakan secara rawak mudah bagi melengkapi skala Likert untuk soal selidik. Kajian rintis di Kumpulan Perubatan Johor (KPJ) International College Johor Bahru dilaksanakan terhadap 50 orang pelajar, 5 orang lelaki dan 45 orang perempuan. Dapatan analisa pearson correlation bagi faktor kekuatan hubungan antara dependent dan independent variable ialah Profesionalisme Pendidikan r=0.574, Pengurusan Organisasi r=0.649 dan Persekitaran Sosial r=0.555 iaitu di tahap Sederhana Kuat. Justeru, kajian seumpama ini wajar dilaksanakan pada skala lebih besar bagi meninjau hubungan yang mempengaruhi IPTS lain dengan kepuasan pembelajaran pelajar kejururawatan di Malaysia.


Keywords


Profesionalisme Pendidikan, Pengurusan Perkhidmatan Organisasi, Persekitaran Sosial, Kepuasan Pembelajaran, Pelajar Kejururawatan

Full Text:

PDF

References


Abdul Mutalib Mohamed Azim, Nurulhayah Muhamad dan Muhammad Fahimi Sofian (2017). Faktor Pengajaran dan Pembelajaran Mempengaruhi Kepuasan Pelajar. E-Proceeding of the 6th Global Summit on Education. E-ISBN 978-967-0792-22-4. Organized by https://worldconferences.net

Abdul Rahman, H., Khalifah, Z., Arif, S., Sirin R., Zainal Abidin, H., Sulong, N. (2017). Kajian Mengenai Tahap Kualiti Pendidikan Tinggi dari Perspektif Pelajar Universiti Teknologi Malaysia. Pusat Pengajian Penyelidikan Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Rahman (2019). Kamus Pelajar Edisi Kedua. https://makna.online/?s=pelatih.Retrieved 27/6/2022.

Ahmad Zawawi. G et al. (2016). Memahami Keperluan Pelajar Penyelidikan Siswazah FTSM Menggunakan SERVQUAL dan Model Kano. Journal of Quality Measurement and Analysis. JQMA 12(1-2):37-51.

Association Nursing Tutor Peninsular Malaysia (ANT,2022).1st Nursing Allied Health Educator’s Conference (2022).

https://www.google.com/search?q=association+nursing+tutor+ilkkm&sxsrf=

Bloom B. 1956. Taxonomy of Educational Objectives. Book 1: Cognitive Domain. London: Longman Group Ltd.

https://www.google.com/search?q=Bloom+B.+1956.+Taxonomy+of+Educational+Objectives

Bond, T.G & Fox C. M. (2015). Applying the Rash Model Fundamental Measurement in the Human Sciences. Routledge.doi:10.1207/S15327574IJT013&4_10.

Callis, A. M. B. (2020). Application of the Roy adaptation theory to a care program for nurses. Applied Nursing Research. Web. https://ivypanda.com/essays/roys-adaptation-model-for-nursing/

Chew, F.P., & Mohd Fikri Ismail. (2020). Pelaksanaan pendekatan bermain dalam pengajaran dan pembelajaran, interaksi guru-pelajar, komitmen belajar dan keselesaan pembelajaran dalam kalangan pelajar biologi. Jurnal Pendidikan Sains Dan Matematik Malaysia (JPSMM UPSI )., 6(1), 101-120.

Faizah Ja’apar (2017). Bahan bantu mengajar (BBM) dalam pengajaran dan pembelaajran (P&P) di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) daerah Pontian. http://eprints.uthm.edu.my/9573/1/FAIZAH_JA%80%99APAR.pdf

Jamali, A (2021). Pengaruh Kepimpinan dan Modal Sosial Organisasi Terhadap Amalan Komuniti Pembelajaran Profesional di Sekolah. International Journal of Modern Trends in Social Sciences. Vol. 44(57):4-18

Kementerian Kesihatan Malaysia (2018). Laporan Tahunan Kementerian Kesihatan Malaysia. ISSN 1511-1520 MOH/S/RAN/167.19 (AR)-e

https://www.moh.gov.my/moh/resources/Penerbitan/Penerbitan%20Utama/ANNUAL%20REPORT/Laporan%20Tahunan%20KKM%202018_Final.pdf

Kementerian Kesihatan Malaysia (2019). Laporan Tahunan Kementerian Kesihatan Malaysia. ISSN 1511-1520

Krejcie, R. V., and Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities and Psychological Measurement. Vol. 30(3):607-610.

Mahad Khalif Dhaqane, & Nor Afrah Abdulle. (2016). Satisfaction of students and academic performance in Benadir University. Journal of Education and Practice, 7(24), 59-63.

Madhavan, S., Basri, R., Fauzi, A., Ayub, B.M., & Asimiran, S. (2020). Kualiti bimbingan

pengajaran oleh “Pegawai Pembimbing Pakar Pembangunan Sekolah.” Mjsshonline.Com, 4 (3), 68-78. https://doi.org/10.33306/mjssh/82

Mazni Muhammad, Roslee Talip dan Muhammad Suhaimi Taat. (2020). Pengaruh Kualiti Pengajaran dan Pembelajaran Terhadap Kepuasan Belajar Pelajar Kolej-kolej Swasta di Sabah. Jurnal of Ilmi. Jilid 9:102-119.

Mazni, Muhammad, Roslee Talip dan Muhammad Suhaimi Taat. (2021). Pengaruh Kualiti Perkhidmatan Terhadap Kepuasan Pelajar Kolej Swasta di Negeri Sabah. Malaysia Journal of Sciences and Humanities. Vol. 6(6):196-200.

Mohd Aizat Abu Hassan dan Kamarudin Musa (2019). Amalan Profesionalisme Guru Sekolah Rendah di Semenanjung Malaysia. The 4 th Asia Pacific Conference on Educational Management and Leadership (APCEMaL)

Mohamad Majid Konting (1994). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. KualaLumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd Marzuki, A.H.., Mhod Shukri, N., & Taha, H. (2019). Gaya pengajaran Grasha dalam kalangan pensyarah sains di Kolej Pra-Universiti di Pulau Pinang. Jurnal Pendidikan Sains Dan matematik Malaysia, 9(2),16-24.https://doi.org/10.37134/jpsmm.vol9.2.3.2019

Mohd Noor Hasman dan Muhamad Azrul Hisam. (2017). Kajian Kepuasan Pengguna Terhadap Perkhidmatan dan Kemudahan Perpustakaan Tunku Tun Aminah. Seminar PRAGMATIS USIM. Jilid 2:1-15

Mohd Rahimi Abdul Rahman. (2021). Amalan Pengurusan Kualiti dan Hubungannya dengan Kualiti Guru: Kesan Mediator Kepimpinan Transformasi Pengetua. Tesis PhD. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Noorafini Kassim, Saini Ag. Damit dan Muhammad Suhaimi Taat. (2017). Pengaruh Sikap Pelajar dan Pengajaran Guru Terhadap Penguasaan Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar PPPIB, UMS. Jurnal ‘Ulwan. Jilid 1:125-142.

http:journal.kuim.edu.my/index.php/JULWAN/article/view/183/162

Nor Aroma A.B. dan Zetty Nurzuliana R. (2020). Seminar Antarabangsa Isu-isu Pendidikan (ISPEN) 2020, eISSN: 2773-5001). Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS).

Nor Fatinah Jaafar, Azizah Zain, & Zarina Eshak. (2020). Peranan ibu bapa dalam membantu perkembangan sosial kanak-kanak melalui aktiviti bermain semasa perintah kawalan pergerakan. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan (Special Issue), 9, 52-60.

Nurlaili Abd Wahab dan Mohd Yusof Abdullah. (2018). Hubungan Gaya Kepimpinan dan Pengurusan Kerja Guru Besar dengan Kepuasan Kerja Guru Sekolah Agama Kerajaan Johor. Journal of Ilmi. Jilid 8:136-150

Nursyahirah Wahidah M., Mahyudin H., Noorhayati H. dan Fariza P.B. (2018). Kedudukan Taksonomi Bloom Menurut Perspektif Islam. Journal of Quran Sunnah Education and Special Needs. Vol. 1(1), ISSN 2590-3799

Onditi, E. O., & Wechuli, T. W. (2017). Service quality and student satisfaction in higher education institutions: A review of literature. International Journal of Scientific and Research Publications, 7(7), 328-335.

Ortega-Maldonado, A. & Salanova, M. (2017). Psychological capital and performance among

undergraduate students: The role of meaning-focused coping and satisfaction. Teaching in Higher Education, Critical Perspectives, 23(2), 1-13. https://doi.org/10.1080/13562517.2017.1391199

Othman et al., (2018). Kepentingan Penyeliaan Klinikal. Journal of Engineering and Health

Sciences.Vol. 2:93-104.

Poon, J. (2019). Examining graduate-built environment student satisfaction in the UK. What matters the most? International Journal of Construction Education and Research, 15(3), 179-197.

Quah, C. S. (2017). Pasukan Pemikir Pendidikan Abad-21 Institut Aminuddin Baki. Panduan

Pelaksanaan Pendidikan Abad 21. Institut Aminuddin Baki. Kementerian Pendidikan Malaysia. Negeri Sembilan

Radin Eksan, S.H. & Abu Bakar, N.R. (2017). Amalan Pedagogi Berpusatkan Pelajar dan Masalah yang dihadapi Guru-guru Pelatih Program Pensiswazahan Guru untuk Mengamalkan Pedagogi Berpusatkan Pelajar Semasa Praktikum. Proceedings of the ICECRS 1(1),599-608. https://doi.org/10.21070/picecrs.vlil.531

Ridzuan M, Arman A dan Razlina A.R. (2018). Teori Maslow dalam Konteks Memenuhi

Keperluan Asas Pekerja dan Peranannya dalam Meningkatkan Prestasi Organisasi: Kajian dan Perspektif Islam. Jurnal Hadhari. Vol. 10(1):1-27

Siti Fatimah Md Shariff, Mohd Yusof Abdullah dan Jalinah Karim (2021). Latihan Kejururawatan di Malaysia: Tinjauan dalam kalangan Jururawat Muda. Jurnal Kesidang. Vol. 6:1-15

Sulton Nawawi (2017). Developing of Module Challenge Based Learning in Environmental Material to Empower the Critical Thinking Ability. Jurnal Inovasi Pendidikan IPA, 3 (2), 212-223A: http://journal.uny.ac.id/index.php/jipi

Suparlan (2019). Teori Konstruktivisme dalam Pembelajaran. Islamika: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan Vol. 1:79-88

https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/islamika.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.