KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN INSTRUMEN KECEKAPAN PENGURUSAN, KESEDIAAN PERUBAHAN ORGANISASI, TRET PERSONALITI BIG FIVE DAN INVENTORI NILAI INTEGRITI PEGAWAI PENDIDIKAN NEGERI

Hamza Nuruddin Ismail, Mohd Yusof Abdullah, Saharia Ismail

Abstract


Kajian ini bertujuan menilai kesahan dan kebolehpercayaan bagi mengukur empat pemboleh ubah iaitu set instrumen Kecekapan Pengurusan, Kesediaan Perubahan Organisasi, Tret Personaliti Big Five dan Inventori Nilai Integriti (InNI). Instrumen Kecekapan Pengurusan diadaptasikan melalui kajian Faizah Abd Ghani (2013) mengukur empat domain iaitu Pengurusan, Komunikasi, Kerjasama Rakan Sekerja dan Kepuasan Pelanggan (28 item). Manakala instrumen Kesediaan Perubahan Organisasi dibangunkan oleh Shea et al. (2014) yang mengukur tahap Komitmen Perubahan dan Efikasi Perubahan (12 item). Manakala inventori Tret Personaliti Big Five diadaptasikan daripada kajian Nor Ba'yah Abdul Kadir (2014). Ia mengukur kepada lima jenis personaliti diri iaitu Extraversi, Kepersetujuan, Kesungguhan, Neurotisma dan Keterbukaan (35 item). Akhir sekali, Inventori Nilai Integriti (InNI) dibangunkan oleh Jamiah Manap et al. (2005) yang mengukur tiga dimensi iaitu Kesucian Hati, Amanah dan Bijaksana (17 item). Responden kajian terdiri daripada 111 orang Pegawai Pendidikan dari lima buah Daerah Negeri Sembilan dan Melaka. Hasil dapatan menunjukkan pekali kebolehpercayaan bagi empat set instrumen pemboleh ubah adalah tinggi iaitu berada tahap Cronbach’s Alpha 0.85 hingga 0.96. Dapatan analisis faktor pula menunjukkan bahawa nilai ujian Bartlett’s Test adalah signifikan (P=0.001) dan ujian Keiser-Meyer-Olkin (KMO) bagi pensampelan adalah mencukupi berada tahap 0.80 hingga 0.90. Bagi aspek factor loading, Jadual Total Variance Explained melaporkan kadar varians bagi setiap faktor diputarkan menunjukkan kesemua 92 item mencapai kriteria faktor pemuatan melebihi 0.60 iaitu berada tahap 65.57 hingga 84.07 peratus. Ujian normaliti turut menunjukkan taburan data yang normal bagi keempat-empat instrumen iaitu nilai kepencongan (skewness) dan kepuncakan (kurtosis) berada pada tahap ±2, manakala nilai min dan median adalah hampir sama merekodkan data adalah bertaburan normal.


Keywords


Integriti, Inventori Nilai Integriti (InNI), Kecekapan Pengurusan, Kesediaan Perubahan Organisasi, Pegawai Pendidikan

Full Text:

PDF

References


Abdul Wahab, S. (2016). The Relationship Between Job Satisfaction, Job Performance and Employee Engagement: An Explorative Study. Issues in Business Management and Economics. Vol. 4(1): 1-8.

Ahmad Shamil Abu Bakar. (2019). Integriti Dalam Kalangan Pekerja Awam: Kajian Kes Agensi Keselamatan Sempadan (AKSEM) Chuping, Perlis. (Master Tesis). Universiti Utara Malaysia.

Anuar Puteh, Nor Akrimi & Abdul Ghafar. (2021). Kefahaman kakitangan Jabatan Imigresen Malaysia negeri Kedah terhadap konsep integriti. BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences.Vol. 4(2): 182-191.

Aza Shahnaz, Sahlawati & Fadilah. (2019). Kesahan dan kebolehpercayaan instrumen akhlak (amanah) mempengaruhi kualiti kerja dari perspektif Islam. Journal of Management & Muamalah. Vol. 9(1): 68-81.

Azleen Shuhaida Mohd Azhar. (2018). Hubungan Kesediaan Guru Vokasional Menghadapi Perubahan, Sokongan Pentadbir dan Komitmen Terhadap Organisasi. (Master Tesis). Universiti Putra Malaysia.

Chua Yan Piaw. (2022). Asas Statistik Penyelidikan. Mc Graw Hill.

Colin Combe. (2014). Introduction to Management. Oxford University Press.

Enida Daud. (2019). Faktor-faktor dalaman yang mempengaruhi niat individu untuk mengamalkan rasuah di kalangan penjawat awam pihak berkuasa tempatan. Jurnal Kemanusiaan UTM. Vol. 7(2): 6-19.

Fadillah Ismail & Adibah Abdul Kadir. (2021). Personaliti Big Five dengan prestasi kerja Pengurusan Sumber Manusia. Human Sustainability Procedia. Vol. 1(1): 29-44.

Faizah Abd Ghani. (2013). Kecekapan Pengurusan dan Tret Personaliti Terhadap Prestasi Kerja Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah di Melaka. Universiti Teknologi Malaysia.

Gatzka. (2021). Aspects of openness as predictors of academic achievement. Personality and Individual Differences. hlm. 170.

Gupta & Govindarajan. (2000). Knowledge flows within multinational corporations. Strategic Management Journal. Vol. 21(4): 473-496.

Halimatus Saadiah Mat Saad dan Zainudin Awang. (2017). Integriti Menurut Perspektif Islam: Analisis Tahap Integriti dalam Kalangan Guru Pendidikan Islam. Tesis Ijazah Doktor Falsafah. Universiti Malaysia Sabah.

Jamiah Manap, Arena Che Kasim dan Mohammad Rezal Hamzah. (2020). Integriti Konsep dan Amalan. UniMAP.

Jamiah H. Manap et al. (2020). Inventori Nilai Integriti (InNI): Kesahan dan Kebolehpercayaan. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Johnson, R.B. & Christensen, L. (2020). Educational Research Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches. Edisi ke-7. London: Sage.

Jumaaton Razikin, Siti Hajar Wahab & Nurrul Azwa Mohd Kassim. (2018). Penilaian psikometrik: kebolehpercayaan dan kesahan instrumen kajian kepuasan bekerja.

Kamarudin Musa, Norizan Saad dan Mohd Asri Mohd Noor. (2018). Tingkah Laku Integriti dalam Pemantapan Pengurusan. Sektor Perkhidmatan Awam. Management Research Journal Vol. 8(1):260-277.

Maliheh Lotfi, Syaharizatul Noorizwan Muktar, Andrew C. Ologbo and Kingsley C. Chiemeke. (2016). The Influence of the Big-Five Personality Traits Dimensions on Knowledge Sharing Behavior. Mediterranean Journal of Social Sciences. MCSER Publishing, Rome-Italy. Vol. 7(1). No.1 S1. January 2016.Doi:10.5901/mjss.2016. v7n1s1p241

Mohammad Azri Amatan, Crispina, G. K. H, dan Pang, V. (2022). Pembinaan dan Pengesahan Soal Selidik Proses Pelaksanaan STEM dalam Pengajaran dan Pembelajaran Guru. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). Vol. 7(2), e001309. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i2.1309

Mohamad Izzuan et al. (2021). Amalan Tidak Berintegriti: Remeh Tapi Salah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH).Vol. 6(8): 215-223. DOI: https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i8.964

Mohd. Koharuddin, Mohd Azhar, Kassim Thukiman, Azizul Alias, Muhammed Fauzi Othman, Mohd. Nasir Markom, Mohd. Hairul Anuar Bohro dan Mohamad Farid. (2021). Integriti dalam Perkhidmatan Awam Malaysia. Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Yusaini Yaakub, Mohd Izham Mohd Hamzah & Mohamed Yusoff Mohd Nor. (2021). Pengesahan instrumen soal selidik kepimpinan distributif menggunakan kaedah Fuzzy Delphi. Jurnal Kepimpinan Pendidikan. Vol. 7(2): 58-70

Mua’azam Mohamad. (2016). Pengaruh Kepimpinan Strategik dan Kesediaan Perubahan Organisasi Terhadap Amalan Penambahbaikan Kualiti Berterusan di Sekolah Agama. Tesis Doktor Falsafah, Universiti Utara Malaysia.

Muhammad Khidhir. (2017). Kesan Kepuasan Kerja dan Komitmen Terhadap Organisasi di Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia Ibu Pejabat Putrajaya. Universiti Utara Malaysia.

Nik Nabil Safwan & Tajul Arifin. (2019). Tret Personaliti terhadap prestasi kerja dalam kalangan pegawai sukan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Jurnal Sains Sukan dan Pendidikan Jasmani. Vol. 8(1):13-21.

Nor Ba’yah Abdul Kadir. (2014). Manual Alat Ujian Penaksiran Minat Kerjaya. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nor Farah Hanis Zainun, Johanim Johari & Zurina Adnan. (2018). Stressor Factors, Internal Communication and Commitment to Change Among Administrative Staff in Malaysia Public Higher-Education Institutions. Emerald Publishing Limited.

Norida et al. (2021). Hubungan antara personaliti dan persepsi terhadap tingkah laku kerja tidak produktif dalam kalangan pekerja industry:kajian literatur. Journal of Human Capital Development. Vol. 14(1).

Norsyamimi Nordin & Mohammad Mujaheed Hassan. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen prestasi kerja dalam kalangan penjawat awam. Kajian rintis di Jabatan Kemajuan Masyarakat, negeri Pulau Pinang. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). Vol. 4(7): 11-20.

Norul Huda Mat Rashid. (2022). Penghayatan kepimpian beretika berteraskan Islam dan pembuatan keputusan etika dalam kalangan penghulu di pejabat daerah Negeri Johor, Malaysia. International Journal of Social Science Research (IJSSR). Vol. 4(1): 253-270.

Nur Hafizah Yusoff. (2021). Integriti Akademik dalam Kalangan Mahasiswa. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nuha Abdullah & Norasmah Othman. (2022). Analisis efikasi kendiri kepimpinan dalam kalangan penjawat awam Wanita di Putrajaya, Malaysia. Asian People Journal. Vol.4(1):195-204.

Pallant, J. (2016). SPSS Survival Manual: A Step by Step Guide to Data Analysis Using SPSS Program. Edisi ke-6. McGraw-Hill Education, London, UK.

Rammstedt, B. and John, O. P. (2007). Measuring Personality in one Minute or Less: A 10 Item Short Version of the Big Five Inventory in English and German. Journal of Research in Personality. Vol. 41:203?212.

Seiful Anuar Abdul Khalid, Suhana Saad, Abd. Hair Awang & Noordeyana Tambi. (2021). Analisis Perbandingan Amalan Pembentukan Integriti Polis Antara Negara Asia Pasifik: Satu Kajian Literatur. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). Vol. 18(5): 300-316.

Shahlan Surat dan Zawiyah Zali. (2022). Mengenal Pasti Faktor Personaliti ‘Big Five’ Terhadap Prestasi Pembelajaran: Satu Kajian Sistematik. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). Vol. 7(2), e001271. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i2.1271

Shea CM, Jacobs SR, Esserman DA, Bruce K and Weiner BJ. (2014). Organizational Readiness for Implementing Change: A Psychometric Assessment of a New Measure. Implementation Science. Vol. 9(7):1-7. https://doi.org/10.1186/1748-5908-9-7.

Sidek Mohd Noah. (2022). Psychometric Properties of the Malay Translated and Adapted Multicultural Experience Inventory-Revised in the Malaysian Context. Asian Journal of University Education (AJUE). Vol. 18(2); 554-568. https://doi.org/10.24191/ajue.v18i2.18188

Sinar Harian. (2022, Januari 25). Indeks Persepsi Rasuah 2021: Malaysia Jatuh Ke Tangga 62.SinarHarian.https://www.sinarharian.com.my/article/184721/BERITA/Nasional/Indeks-Persepsi-Rasuah-2021-Malaysia-jatuh-ke-tangga-62

Storkholm, M.H., Mazzocato, P., Tessma, M.K. et al. (2018). Assessing the Reliability and Validity of the Danish Version of Organizational Readiness for Implementing Change (ORIC). Implementation Science. Vol. 13, 78. https://doi.org/10.1186/s13012-018-0769-y

Sutera Manis, Z., Hainnur Aqma, R., & Mohamed Fairooz, A. (2020). Hubungan budaya organisasi dan nilai Islam terhadap amalan etika kerja Islam (EKI) di kalangan penjawat awam di Malaysia. Jurnal Dunia Pengurusan. hlm. 1-15.

Syed Ismail Syed Mustapa et al. (2020). Tahap kefahaman dan amalan integriti staf Institut Pendidikan Guru (IPG) Kampus Ilmu Khas. Jurnal Penyelidikan TEMPAWAN. Jilid XXXVII.

Teresi, M., Pietroni, D.D., Giannella, V.A., Pagliaro, S. & Barattucci, M. (2019). Ethical Climate(s), Organizational Identification, and Employees’ Behaviour. Frontiers in Psychology. hlm.1-13. doi:10.3389/fpsyg.2019.01356.

Wee Boon Quah & Jamilah Ishak. (2017). Pengurusan dan pentadbiran, kriteria kecemerlangan dan hubungannya dengan kesediaan perubahan untuk berubah staf kolej Komuniti Sungai Petani. Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE) . Vol. 3(5): 68-180.

Wu, G., Makin, D.A., Li, Y., Boateng, F.D. & Abess, G. (2018). Police integrity in China. Policing: An International. Journal of Policing Strategies & Management.

doi10.1108/PIJPSM-01-2017-0008.

Yahya, A. N. A., dan Hasan, W. N. W. (2020). Integriti dalam Kepimpinan Organisasi di Malaysia Berdasarkan Prinsip-prinsip Pembangunan Berteraskan Islam. International Journal of Accounting, Finance and Business (IJAFB). Vol. 5(28):1-10.

Zawiyah Zali & Shahlan. (2022). Mengenal pasti faktor personaliti ‘Big Five’ terhadap prestasi pembelajaran: satu kajian sistematik. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). Volume 7, Issue 2, e001271.

Zuraini & Muhammad Izzat. (2021). Kesahan dan kebolehpercayaan instrumen soal selidik kepimpinan transformasional guru besar di sekolah. Jurnal Ilmi. Volume 11 2021:70-80.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.