PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH 2025 (TS25): HUBUNGAN AMALAN KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL PENGETUA DAN GURU BESAR DENGAN KEPUASAN KERJA GURU SEKOLAH KOHORT 1 ZON SELATAN

Surayati Zainal, Mohd Yusof Abdullah

Abstract


Pendekatan kepimpinan transformasional telah diamalkan di kebanyakan negara membangun sebagai alternatif kepada kepimpinan sekolah dalam usaha untuk meningkatkan keberhasilan pelajar. Artikel ini bertujuan untuk melaporkan dan membincangkan dapatan kajian mengenal pasti tahap amalan kepimpinan transformasional dalam kalangan pengetua dan guru besar dan tahap kepuasan kerja guru di sekolah rendah dan menengah di Malaysia dan hubungan antara variabel ini. Responden adalah seramai 465 orang guru dari 17 buah sekolah rendah dan menengah yang melaksanakan Program Transfomasi
Sekolah 2025 (TS25) kohort 1 di Zon Selatan. Teknik persampelan rawak digunakan untuk memastikan setiap elemen dalam populasi mempunyai peluang yang saksama untuk dipilih sebagai persampelan. Ini merupakan kajian kuantitatif yang menggunakan soal selidik sebagai instrumen kajian. Analisis
deskriptif (min dan sisihan piawai) digunakan untuk mengenal pasti tahap kepimpinan transformasional dalam kalangan pengetua dan guru besar. Ujian Korelasi Linear Pearson digunakan untuk menentukan hubungan antara empat dimensi dalam komponen variabel tidak bersandar (kepimpinan
transformasional) dan variabel bersandar (kepuasan kerja). Dapatan kajian menunjukkan skor min keseluruhan bagi tahap kepimpinan transformasional dalam kalangan pengetua dan guru besar adalah tinggi (min = 3.93; SD = 0.624). Manakala skor min keseluruhan bagi tahap kepuasan kerja guru adalah
tinggi (min = 4.03; SD= 0.34). Dapatan kajian juga menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara kepimpinan transformasional pengetua dan guru besar (nilai pekali korelasi r = 0.684) dengan kepuasan kerja guru. Implikasi dapatan kajian terhadap kepimpinan transformasional dan kepuasan kerja guru telah dibincangkan dengan lebih lanjut.


Keywords


Kepimpinan transformasional, pengetua dan guru besar, kepuasan kerja guru, guru sekolah yang melaksanakan Program Transfomasi Sekolah 2025 (TS25) kohort 1.

Full Text:

PDF

References


Abdul Said Ambotang & Muhamad Hisyam Mohd Hashim (2011). Hubungan iklim kerja dan stres

dalam pengurusan bilik darjah dalam kalangan guru prasekolah. Journal of Techno-Social, 69-

Adrience, L.Y. S & Mohd Yusoff Mohd Noor. (2022). Kepimpinan transformasional guru besar dan

kepuasan kerja guru di Sekolah Rendah Daerah Klang semasa pandemik. Jurnal Dunia

Pendidikan, 4(3), 26-37. DOI: https://doi.org/10.55057/jdpd.2022.4.3.3

Al-Ansi, A.M., Rahardjo, K. & Prasetya, A. (2015). Analysis impact of leadership style and pay fairness

on job satisfaction and organizational commitment. IOSR Journal of Business and Management,

(3), 76-82.

Amin, M., Shah, S., & Tatlah, I. A. (2013). Impact of principals, directors leadership styles on job

satisfication of the faculty members in a public University of Punjab, Pakistan. Journal of

Research, 7(2), 97-112.

Aziz Tahir, Ahmad Zamri Mansor & Ghazali Darusalam. (2018). Amalan Kepimpinan Transformasional

Guru Besar dan Hubungannya Terhadap Kepuasan Kerja Guru Sekolah Daerah Miri. Seminar

Antarabangsa Isu-Isu Pendidikan. ISPEN2018, 5 Julai 2018.

Azman Ismail, Yusniati Ishak & Munirah Hanim Yusuf. (2016). Human-oriented leadership and

organizational commitment in US subsidiary company based in Sarawak. Binus Business Review,

(3), 233-239.

Bernarto, I., Bachtiar, D., Sudibjo, N., Suryawan, I. N., Purwanto, A., & Asbari, M. (2020). Effect of

transformational leadership, perceived organizational support, job satisfaction toward life

satisfaction: Evidences from indonesian teachers. International Journal of Advanced Science and

Technology, 29(3), 5495–5503.

Retrieved from http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/6057

Celik, A., Akgemcia, T. & Akyazi, T.E. (2016). Comparison between the styles of transformational

leaders and authentic leaders in crisis management. International Journal of Academic Research

in Business and Social Sciences, 6(2), DOI:10.6007/IJARBSS/v6-i2/2023

Ch, A. H., Ahmad, S., Malik, M., & Batool, A. (2017). Principals' leadership styles and teachers' job

satisfaction: A correlation study at secondary level. Bulletin of Education & Research, 39(3), 45-

Choi, S.L. & Tan, O.K. (2015). The effect of leaders’ emotional intelligence on employees’ organization

commitment in Malaysia. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(1), 377-385.

Diana, M. (2022). The importance of transformational leadership in organisations. Scientific Research

And Education In The Air Force. 127-131. DOI: 10.19062/2247-3173.2022.23.19

Francis, O.B., & Oluwatoyin, F.C. (2019). Principals personnel characeristics skills: A predictor of

teachers’ classroom management in Ekiti state secondary school. International Journal of

Education Leadership and Management, 7(1), 72-103.

Goh Yee Shean & Azlin Norhaini Mansor. (2019). ICOFEA 2019 Conference Proceeding elSBN 978-

-14616-6-2. 144-151.

Guay, R.P. (2013). The relationship between leader fit and transformational leadership. Journal of

Managerial Psychology, 28(1), 55-73.

Gulluce, A.C., Kaygin, E., Kafadar, S.B., & Atay, M. (2016). The Relationship between

Transformational Leadership and Organizational Commitment: A Study on the Bank Employees.

Journal of Service Science and Management, 9, 263-275.

Habib Ismail & Zaimah Ramli. (2012). Amalan kepimpinan transformasi pengetua dan hubungannya

dengan kepuasan kerja guru. Prosiding PERKEM VII, JILID 2, 1471 – 1478

Hishamuddin Shah Mokri, Mohd Rizal Atan & Supian Hashim. (2013). Hubungan antara kepimpinan

transformasi guru besar dengan kerja kepuasan guru di Sekolah Kebangsaan Kurang Murid

Gemilang Tujuh Segamat, Johor. Seminar Nasional 20, Institut Aminuddin Baki, Kementerian

Pendidikan Malaysia.

Huat, W. S. & Mohammed Sani Ibrahim. (2018). Kepimpinan Kolaboratif Guru Besar dan Hubungannya

Dengan Kepuasan Kerja Guru. Tesis Ijazah Sarjana Pendidikan, Fakulti Pendidikan, Universiti

Kebangsaan Malaysia

Jamalullail Abdul Wahab, Che Fuzlina Mohd Fuad, Hazita Ismail & Samsidah Majid. (2014).

Headmasters’ transformational leadership and their relationship with teachers’ job satisfaction and

teachers’ commitments. International Education Studies, 7(13), 40-48. DOI:10.5539/ies.v7n13p40

Kasturi Telagam Chinna Thambi. (2015). Hubungan Gaya Kepimpinan Transformasional dalam

Kalangan Guru Besar Sekolah Rendah dengan Keberkesanan Sekolah di Daerah Kinta Utara.

(Tesis Sarjana). Universiti Putra Malaysia.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013- 2025.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2018). Laporan Tahunan 2017 Pelan Pembangunan

Pendidikan Malaysia. Putrajaya.

Khalip Musa, Hamidah Yusof, Jamal @ Nordin Yunus, Suriani Abdul Hamid. (2014). Kepimpinan

transformasional pengetua: perbandingan antara sekolah menengah awam dan swasta

cemerlang. Management Research Journal, 3(2014), 120-139

Marhaini Abdul Ghani, Nadwatul Husna Mustapha, Azharuddin Hashim & Nur Hidayah Mohd Amin.

(2016). Gaya kepimpinan transformasional terhadap keberkesanan organisasi di bahagian

pentadbiran Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Proceeding of the 2ndInternational

Conference on Economics & Banking 2016 (2nd ICEB), 411-417.

Mohd Akhmarudi Mohd Yusoff, Siti Noor Ismail & Anis Salwa Abdullah. (2020). Kepimpinan

transformasional, kepuasan kerja guru dan peranan iklim sekolah sebagai mediator. Jurnal

Kepimpinan Pendidikan, 7(2), 1-11.

Mohd Nazri Abdul Rahman. & Wan Nurul Baizura Wan Mohamad Nor (2018). Pelaksanaan

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Semakan 2017. Retrospeksi Guru. Jurnal

Kepimpinan Pendidikan 5(3), 59–71.

Musyoki, J.M. (2022). Influence Of Principals’ Transformational Leadership on Students’ Performance

at Kenya Certificate of Secondary Education in Makueni County, Kenya. Degree of Doctor of

Education in Educational Administration. University of Nairobi.

Nigusie, G. T. & Hirpesa, T. (2018). The Effects of leadership style on organizational commitment: The

mediating role of job satisfaction, in case of Oromia Forest and Wild Life Enterprise. Journal of

Higher Education Service Science and Management. 1(1), 1-8.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2018. The future of education and

skills, Education 2030. Retrieved from

https://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf

Pan, Y., Verbeke, A., & Yuan, W. (2021). CEO transformational leadership and corporate

entrepreneurship in China. Management and Organization Review, 17(1), 45-76.

DOI:10.1017/mor.2020.59 [14 April 2021].

Rahimah Haji Ahmad, Ali Jubran Salleh & Ghavifekr, S. (2017). Leadership dimensions and creativity

traits of Islamic schools principals: A quantitative analysis. Malaysian Online Journal Of

Educational Management, 5(1), 29-50.

Robinson, V.M.J. (2006). Putting education back into educational leadership. Leading & Managing,

(1), 62-75.

Rohana Ahmad & Ahmad Martadha Mohamed. (2019). Hubungan pengaruh gaya kepemimpinan

transformasional terhadap perlaksanaan program pelan penggantian pembangunan kerjaya dalam

Perkhidmatan Awam Malaysia. Jurnal Pengurusan, 55(2019), 159 -167.

Roselena Mansor & Mohd Izham Mohd Hamzah. (2015). Kepimpinan berkualiti: Perspektif mengenai

kompetensi yang diperlukan untuk memimpin dengan berkesan. Jurnal Pengurusan, 45, 143-154.

Rasool, H.F. Arfeen, I.U., Mothi, W. & Aslam, U. (2015). Leadership styles and its impact on

employees’ performance in health sector of Pakistan. City University Research Journal, 5(1), 97-

Shu, P.S.K & Azlin Norhaini Mansor. (2017). Kepimpinan Transformasional Guru Besar Dan Kepuasan

Kerja Guru Sekolah Rendah Di Daerah Kota Belud, Sabah. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Tika Wulandari, Riswanti Rini, Sowiyah & Hasan Hariri. (2022). Transformational principal leadership

on teacher performance: A literature review. International Journal of Current Science Research

and Review, 5(11), 4106-4113. Retrieved from https://ijcsrr.org/wpcontent/uploads/2022/11/05-

-2022.pdf

Ting, N. H., & Norazah Mohd Nordin. (2021). Tahap amalan kepimpinan transformasional guru besar

dan tahap kepuasan kerja guru sekolah rendah. Jurnal Penyelidikan Sains Sosial (JOSSR), 4(13),

- 98.

Vijian, G. & Jamalul Lail Abdul Wahab. (2020). Kepimpinan transformasional guru besar dan kepuasan

kerja guru-guru di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil zon Kajang. International of Education and

Pedagogy Journal, 2(2), 18-31.

Witike, J.S. & Habi, R. (2022). Investigating the influence of leadership styles on teachers’ job

satisfaction in the Tanzanian context. Asian Journal of Education and Social Studies. 33(2), 16-21.

Wynn, S. C. (2019). What research says about leadership styles and their implications for school

climate and teacher job satisfaction. Master of Education Applied Research Projects. Retrieved

from https://digitalcommons.cedarville.edu/education_research_projects/7

Yuan, T. X. & Bity Salwana Alias. (2021). Kepimpinan transformasi guru besar dan kepuasan kerja Guru

di SJKC daerah Hulu Perak. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(1), 134-147.

Zafir Khan Mohamed Makhbul, Mohd Iqhsan Shahfarie Ibrahim & Zaini Jamaludin. (2020). Hubungan

antara gaya kepimpinan dengan komitmen organisasi dan hasrat untuk kekal: Penilaian Analisis

Sobel. Akademika Journal of Southeast Asia Social Sciences Humanities, 90(3), 129-146.

Zaidatol Akmaliah Lope Pihie, Afsaneh Bagheri & Soaib Asimiran. (2014). Entrepreneurial leadership

behavior among school principals: perspective from Malaysian secondary school teachers.

Pertanika Journal Social Sciences and Humanities, 22(3), 825-843.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.