AMALAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL PENGETUA DAN MOTIVASI GURU DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DAERAH MELAKA TENGAH

Surayati Zainal, Wan Ahmad Faiz Marzuki Wan Hassan, Mohd Yusof Abdullah

Abstract


Kajian ini bertujuan untuk melihat tahap amalan kepimpinan instruksional pengetua dan motivasi guru sekolah menengah kebangsaan. Responden kajian terdiri daripada 274 orang guru dari 12 buah sekolah Menengah kebangsaan dalam daerah Melaka Tengah, Melaka. Teknik pensampelan rawak mudah
digunakan untuk memastikan setiap elemen dalam populasi itu mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Analisis deskriptif digunakan untuk mengenal pasti tahap kepmpinan instruksional pengetua dan tahap motivasi guru yang melibatkan analisis min, sisihan piawai, frekuensi
dan peratus. Analisis statistik inferesni iaitu ujian Korelasi Pearson digunakan untuk menentukan sama ada wujud atau tidak hubungan di antara tiga dimensi dalam komponen variabel bebas (amalan kepimpinan instruksional) dengan variabel bersandar (motivasi). Hasil kajian menunjukkan bahawa min
skor keseluruhan bagi tahap kepimpinan instruksional pengetua secara keseluruhan berada pada tahap tinggi dengan min=3.96 (SP=0.847). Manakala hasil kajian menunjukkan bahawa skor bagi tahap motivasi guru secara keseluruhan berada pada tahap memuaskan dengan min=3.22 (SP=0.646). Dapatan kajian menggunakan kaedah korelasi Pearson menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tahap amalan kepimpinan instruksional pengetua dengan motivasi guru, di mana nilai pekali
korelasi, r = -0.104. Ini bermakna tahap motivasi guru tidak dipengaruhi oleh persepsi guru terhadap kepimpinan instruksional pengetua tetapi terdapat faktor lain yang mempengaruhi tahap motivasi guru.


Keywords


Kepimpinan instruksional, pengetua, motivasi guru, guru sekolah menengah kebangsaan.

Full Text:

PDF

References


Anita Ahmad & Mohd Izham Mohd Hamzah. (2022). Amalan kepimpinan instruksional guru besar

dengan kepuasan kerja guru di sekolah rendah di daerah Kota Setar. Jurnal Penyelidikan Sains

Sosial, 5(14), 39-49.

Anrelson Nara & Azlin Mansor. (2021). Amalan kepimpinan instruksional guru besar terhadap

motivasi guru di sekolah rendah daerah Sri Aman, Sarawak. International Conference on

Business Studies and Education (ICBE), 137-142.

Boyce, J. & Bowers, A. J. (2018). Toward an evolving conceptualization of instructional leadership as

leadership for learning: Meta-narrative review of 109 quantitative studies across 25 years.

Journal of Educational Administration.

Danielle, F.C.Y. & Mohd. Khairuddin Abdullah. (2017). Analisis Perbandingan Kepimpinan

Instruksional Pengetua dan Kepuasan Kerja Guru, International Journal Of Education, 2(5), 225-

Dayangku Rodzianah Awangku Amin & Mohd Izham Mohd Hamzah. (2021). Tahap amalan kepimpinan

instruksional guru besar dan hubungannya dengan tahap komitmen guru. Malaysian Journal of

Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(2), 135-151.

Hallinger, P. (2018). Principal instructional leadership: From prescription to theory to practice. The

Wiley handbook of teaching and learning, 505-528.

Hallinger, P. & Murphy, J. (1985). Assesing the instructional management behaviors of principals. The

Elementary School Journal, 86(2), 217-247.

Ibrahim Ahmad Bajunid. (2000). Looking At the Practices Of Educational Management And

Administration. Institut Aminuddin Baki.

James, A. J. E & Ramiah, B. (2012). Kepimpinan instruksional: Satu panduan praktikal. Kuala Lumpur:

PTS Akademia.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2016). Pelan Induk Pembangunan Profesionalise

Keguruan. Bahagian Pendidikan Guru.

Keong, C. C., Muhammad Faizal A. Ghani & Zuraidah Abdullah. (2018). Cabaran amalan komuniti

pembelajaran dalam kalangan guru sekolah rendah berprestasi tinggi Malaysia. JuKu: Jurnal

Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 6(3), 1-14.

Lai, E. & Han, C. G. K. (2017). Hubungan kepimpinan pengetua dengan motivasi guru. International

Journal of Education 2(5), 145-159.

Lee Saat & Shukri Zain. (2016). Pengaruh kepimpinan instruksional, efikasi dan tugas rutin pengetua

terhadap pencapaian akademik. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH),

(3), 42-65.

Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2008). Seven strong claims about successful school

leadership. School Leadership and Management, 28, 27-42. doi:10.1080/13632430701800060

Mehrabian, A., & Bank, L. (1978). A questionnaire measure of individual differences in achieving

tendency. Educational and Psychological Measurement, 38, 475-478.

http://dx.doi.org/10.1177/001316447803800234

Mohamad Taufiq Jamal & Aida Hanim A.Hamid. (2018). Amalan kepemimpinan lestari guru besar dan

hubungannya dengan kepuasan kerja guru di sekolah rendah berprestasi tinggi Wilayah

Persekutuan Kuala Lumpur. Seminar Antarabangsa Isu-Isu Pendidikan (ISPEN2018), 110-115.

Mohammed Sani Ibrahim & Mohd Izham Mohd Hamzah. (2012). Pengurusan Perubahan Makro Dalam

Pendidikan. Bangi Selangor: Penerbit UKM.

Mohd Ibrahim K. Azeez, Mohammed Sani Ibrahim & Rosemawati Mustapa. (2017). Kompetensi

kepemimpinan instruksional di kalangan pengetua sekolah satu kajian empirikal di negeri

Selangor. JuPiDi: Jurnal Kepimpinan Pendidikan, 2(3), 1-14.

Muyan Alu & Ramli Basri. (2017). Hubungan gaya kepimpinan guru besar dan motivasi guru sekolah

rendah di daerah Bau, Sarawak. Jurnal Penyelidikan Pendidikan, Jilid 18 (2017), 200-212.

Noor Asma Ismail & Mohamed Yusoff Mohd Nor. (2017). Tahap kepimpinan instruksional dan

rekabentuk instruksional pengetua di sekolah–sekolah menengah daerah Pendang, Kedah. Jurnal

Wacana Sarjana, 1(1), 1-13.

Rashidah Othman, Mohd Izham Mohd Hamzah & Mohamed Yusoff Mohd Nor. (2022). Amalan

Kepimpinan Instruksional Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Motivasi Guru Sekolah Rendah.

Jurnal Dunia Pendidikan, 4(1), 1-12.

Rosnarizah Abdul Halim. (2008). Kajian Eksplorasi Distributed Leadership di Malaysia.

Shahrin Hashim. (2018). Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Guru Di Sekolah-Sekolah Jenis Kebangsaan

(Tamil) Daerah Kulai. Tesis Yang Tidak Diterbitkan. Univesiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Siti Noor Ismail, Yahya Don, Fauzi Husin & Rozalina Khalid. (2018). Instructional leadership and

teachers' functional competency across the 21st century learning. International Journal of

Instruction, 11(3), 135-152.

Zaliza Md Yasin & Mohd Izham Mohd Hamzah. (2018). Amalan kepimpinan instruksional pengetua dan

hubungannya dengan komitmen guru di sekolah menengah daerah Seremban, Negeri Sembilan. In

The Proceeding International Conference on Global Education VI, 2, 2171-2183.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.