ANALISIS STILISTIK MELALUI PENGGUNAAN BAHASA DALAM NOVEL SASTERA INDIE: KARYA AZWAR KAMARUZAMAN

Mohd Khairul Adenan, Florence Gilliam Kayad, Muhammad Zaid Daud

Abstract


Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan bahasa dalam novel Nasi Kangkang karya Azwar Kamaruzaman. Objektif kajian terarah kepada mengenal pasti fungsi penggunaan aspek diksi pada novel, menganalisis kesan penggunaan unsur bahasa dramatik dan mengenal pasti gaya peribadi penulis novel ini. Metodologi kajian melibatkan penyelidikan kualitatif berdasarkan analisis teks novel Nasi Kangkang karya Azwar Kamaruzaman. Kajian ini menggunakan teori stilistik berlandaskan kepada Prinsip Webber (1989). Analisis juga melibatkan bacaan rapi dan teliti bagi tiap kata, frasa dan ayat bagi mengenal pasti aspek diksi dan unsur bahasa dramatik yang terdapat dalam novel tersebut. Hasil kajian mendapati penggunaan aspek diksi seperti slanga, dialek dan bahasa asing dapat memberi fungsi dalam novel ini misalnya, merealitikan latar-latar, mengenal pasti perwatakan, dan mewujudkan kesan kepada watak. Bagi kesan penggunaan unsur bahasa dramatik, analisis mendapati penggunaan tersebut dapat memberi kesan kepada konteks dan watak. Manakala gaya peribadi penulis novel ini banyak menggunakan slanga, dialek Utara dan gemar menggunakan penggunaan gaya bahasa hiperbola dan simile dalam novel Nasi Kangkang. Secara keseluruhannya, penggunaan Teori Stilistik ini dapat melihat gaya penggunaan bahasa dalam novel ini dan implikasi kajian ini adalah dapat memberi maklumat tentang definisi sastera Indie serta bagaimana gaya bahasa yang digunakan dalam karya-karya Indie.


Keywords


Penggunaan bahasa, novel, Nasi Kangkang; sastera Indie, stilistik

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.