HUBUNGAN DI ANTARA PERSEPSI DENGAN SIKAP DAN MINAT PELAJAR TAHFIZ BESTARI DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB

Nur Afifah Fadzil, Muhammad Dzarif Ahmad Zahidi, Ahmad Nurilakmal Norbit, Nuraznan Jaafar

Abstract


Pendidikan bahasa Arab di Malaysia merupakan suatu yang bersifat dinamis dan sentiasa berkembang. Dahulu, pendidikan bahasa Arab tidak bersifat formal dan hanya diajar di pondok, surau atau masjid. Pendidikan bahasa Arab semakin diperkenalkan dan berkembang dalam sistem pendidikan sekolah rendah, menengah dan juga institusi pengajian tinggi. Malah sekolah aliran tahfiz juga tidak terkecuali dalam menerima pendidikan bahasa Arab. Kajian ini melibatkan 81 orang pelajar Tahfiz Bestari, Kolej Universiti Islam Melaka. Ia merupakan sebuah program persediaan untuk para pelajar menduduki Sijil Pelajaran Malaysia termasuklah bahasa Arab disamping perlu menamatkan hafalan al-Quran. Program ini mengambil masa selama sepuluh bulan. Objektif kajian ini ialah mengenal pasti sebab pelajar memilih program Tahfiz Bestari dan pengalaman belajar bahasa Arab sebelum memasuki Tahfiz Bestari. Selain itu, ia juga bertujuan mengenal pasti hubungan antara persepsi dengan minat dan hubungan antara persepsi dengan sikap dalam pembelajaran bahasa Arab. Kajian ini merupakan kajian tinjauan yang menggunakan instrumen soal selidik lima mata. Dapatan data menunjukkan para pelajar tidak pernah didedahkan dengan kurikulum bahasa Arab Sijil Pelajaran Malaysia sebelum memasuki program Tahfiz Bestari. Terdapat hubungan yang signifikan positif antara persepsi dengan minat dalam pembelajaran bahasa Arab yang disokong dengan kolerasi koefisyen (r = 0. 673, p < 0.01). Begitu juga hubungan signifikan positif di antara persepsi dengan sikap dalam pembelajaran bahasa Arab yang disokong dengan kolerasi koefisyen (r = 0. 664, p < 0.01). Hubungan antara pemboleh ubah ini adalah positif dan menunjukkan semakin baik persepsi pelajar, semakin tinggi minat mereka dalam pembelajaran bahasa Arab. Begitu juga dengan faktor minat, semakin meningkat persepsi pelajar maka semakin positif sikap mereka dalam pembelajaran bahasa Arab. Justeru, persepsi merupakan satu elemen yang penting dalam membentuk minat dan sikap terhadap sesuatu pembelajaran.

 


Keywords


Tahfiz Bestari, minat, sikap, persepsi

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.