PENGESAHAN INSTRUMEN KOMITMEN ORGANISASI : ANALISIS PENEROKAAN FAKTOR (EFA) DALAM KAJIAN MELIBATKAN PENSYARAH DI INSTITUT PENGAJIAN TINGGI SWASTA DI MALAYSIA

Muhammad Yasin Omar Mokhtar, Mohd Nasir Saludin, Ahmad Faqih Ibrahim

Abstract


Kajian ini adalah bertujuan untuk membuat pengesahan terhadap instrumen Komitmen Organisasi yang digunakan dalam kalangan pensyarah di Institut Pengajian Tinggi Swasta di Malaysia. Instrumen yang digunakan merupakan instrumen ‘Organizational Commitment Questionnaires’. Sebanyak 100 responden diambil untuk menguji menggunakan kaedah Analisis Penerokaan Faktor (EFA) dan kebolehpercayaan alfa cronbach. Hasil menunjukan lima faktor dengan nilai Eigen melebihi 1.0 nilai KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) .839 item-item dalam instrumen ini mencukupi untuk inter-korelasi. Seterusnya Ujian Bartlett adalah signifikan adalah signifikan. Kesemua item Komitmen Organisasi menunjukan faktor muatan berada di atas 0.6. Akhir sekali nilai jumlah varians yang ditunjukan hasil analisis dari lima faktor tersebut adalah 66.073. Nilai alfa cronbach nya pula adalah .890 . Secara keseluruhannya dapatan menunjukan bahawa item-item bagi instrumen Komitmen Organisasi dapat mengukur apa yang hendak diukur.

Keywords


Komitmen Organisasi; Analisis Penerokaan Faktor

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Jurnal 'Ulwan