HALANGAN EKONOMI DALAM MENUNAIKAN TUNTUTAN ZAKAT DI KALANGAN OKU PENGLIHATAN

Nabihah Ismail @ Ghazali, Hamdi Ishak, Tengku Intan Zarina Tengku Puji

Abstract


Zakat menjadi kewajipan bagi setiap Muslim yang bermatlamat dalam membasmi masalah ekonomi dan di samping merapatkan jurang golongan kaya dan miskin. Berdasarkan kepada syarat wajib zakat yang terdiri daripada tiga perkara iaitu Islam, mencukupi nisab dan haul telah menunjukkan bahawa golongan OKU penglihatan juga tidak terkecuali dalam membayar zakat. Namun, bagi golongan OKU penglihatan menghadapi kesukaran untuk melaksanakan tuntutan tersebut. Oleh itu, kajian ini bertujuan bagi mengkaji amalan zakat di kalangan OKU penglihatan, mengenal pasti pelaksanaan kutipan zakat bagi OKU penglihatan, dan menganalisis beberapa halangan dari sudut ekonomi yang terpaksa dihadapi oleh golongan OKU penglihatan dalam menunaikan zakat. Reka bentuk kajian ini merupakan kajian kualitatif yang menggunakan kaedah kajian kes yang melibatkan pihak PERTIS dan MAIDAM. Kajian ini menggunakan kaedah temu bual separa berstruktur yang melibatkan 7 orang responden yang terdiri daripada pengerusi PERTIS, 5 orang OKU penglihatan dan pegawai MAIDAM. Dapatan kajian menunjukkan tidak ramai golongan OKU penglihatan yang mampu menunaikan zakat. Hal ini disebabkan kesukaran mereka dalam menjana ekonomi. Secara tidak langsung, halangan tersebut memberi kesan kepada pelaksanaan zakat dalam kalangan mereka. Kajian ini juga secara tidak langsung dapat memberi maklumat kepada pihak institusi zakat dalam memainkan peranan mereka bagi meningkatkan ekonomi dalam kalangan OKU penglihatan. Diharapkan akan ada kesinambungan daripada kajian ini dan dapat dimanfaatkan oleh setiap pihak.

Keywords


Zakat, Orang Kurang Upaya Penglihatan, Halangan Ekonomi

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Ulwan