AMALAN BAHAN BANTU PENGAJARAN GURU DALAM PENGAJARAN NAHU KURIKULUM BERSEPADU DINI SEKOLAH AGAMA

Farihah Hussain, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Maimun Aqsha Lubis Abdin Lubis, Mohammad Zamri Jusoh

Abstract


Bahan bantu pengajaran merupakan asas pengajaran berkesan. Namun, masih terdapat sebahagian kecil guru kurang menitikberatkan perkara ini ketika mengajar. Malah dalam kajian lepas menyatakan bahawa penggunaan BBP berada pada tahap rendah terutama penggunaan komputer. Oleh demikian, kajian ini bertujuan untuk memerihalkan penggunaan bahan bantu pengajaran (BBP) dalam pengajaran nahu kurikulum bersepadu dini (KBD) sekolah agama di Kedah. Penggunaan BBP semasa aktiviti dilaksanakan di dalam kelas menjadikan pelajar lebih kolaboratif, kreatif, kritis, komunikasi (4K 1N) dan wujudnya nilai kerjasama dan toleransi dalam kalangan pelajar. Kajian ini berbentuk kajian kes, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Seramai tujuh orang guru yang mengajar nahu al-Lughah al-Arabiah al-Mua’siroh (LAM), KBD yang berkhidmat di beberapa buah Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) di Kedah telah dipilih sebagai peserta kajian melalui kaedah persampelan bertujuan. Pengumpulan data dilakukan melalui temu bual separa berstruktur, pemerhatian pengajaran dan analisis dokumen. Data dianalisis berbantukan perisian ATLAS.ti. 8. Dapatan kajian membuktikan guru Bahasa Arab mengaplikasikan pelbagai kategori BBP dalam pengajaran nahu. Hal ini dijelaskan dengan terpancarnyai tiga kategori BBP dalam kajian ini iaitu kategori bahan maujud, bahan bercetak dan bahan teknologi. Hasil kajian ini disarankan agar guru dapat mengaplikasikan dalam pengajaran nahu agar pengajaran berkesan dan lebih menyeronokkan.

Keywords


Bahan Bantu Pengajaran; Kurikulum Bersepadu Dini; Sekolah Agama

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Jurnal Ulwan