PENDEKATAN DAKWAH KEPADA SAUDARA BARU DI MALAYSIA: SATU SOROTAN

Siti Nor Haliza Abd Zamani, Nurul Asmida Saad, Norakmal Abdul Hamid, Khairah Ismail

Abstract


Dakwah kepada saudara baru merupakan satu kewajipan yang perlu dilaksanakan oleh setiap muslim sama ada secara perseorangan ataupun secara organisasi. Namun, tanggungjawab ini perlu dilaksanakan dengan pendekatan dakwah yang bersesuaian dan releven agar mesej dakwah Islamiah diterima dan diaplikasikan dalam kehidupan mereka. Kegagalan dalam menentukan pendekatan dakwah yang sesuai kepada saudara baru merupakan antara faktor kurangnya minat dan komited mereka terhadap ajaran Islam. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti dan membincangkan pelaksanaan pendekatan dakwah kepada saudara baru di Malaysia. Kajian ini berbentuk kualitatif menggunakan kaedah analisis dokumen. Data diperoleh dari buku, artikel jurnal , artikel prosiding dan tesis dengan menganalisisnya secara deskriptif. Hasil dapatan kajian ini dapat memberi panduan kepada pendakwah dalam menentukan dan mengaplikasikan pendekatan dakwah yang sesuai kepada saudara baru di Malaysia.

Keywords


Muallaf; Pendakwah; Metodologi Dakwah; Manhaj Dakwah; Medium Dakwah

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Jurnal 'Ulwan