ISLAMIC CIVILIZATION: CONTRIBUTIONS AND ACHIEVEMENTS

Nor Atiqah Humairah Hasan, Mohd Afendi Daud

Abstract


Para sarjana menggunakan pelbagai istilah untuk menggambarkan tamadun. Penulis Arab menggunakan perkataan hadharah, umran, thaqafah, dan madaniyah untuk menggambarkan peradaban. Para sarjana Barat juga menggunakan istilah peradaban yang berasal dari bahasa Latin, civitas, yang bermaksud sesuatu yang berkaitan dengan sipil dan pemerintahan. Tamadun dapat didefinisikan sebagai budaya yang telah mencapai tahap kemajuan yang tinggi. Bagi sarjana Islam, peradaban adalah cara hidup yang sempurna dan menyeluruh dan merujuk kepada pencapaian umat Islam dalam pelbagai bidang berdasarkan al-Quran dan sunnah. Istilah tamadun Islam berdasarkan dua konsep penting, iaitu tamadun dan Islam. Tamadun Islam merujuk kepada tamadun yang dibina berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Terdapat pusat peradaban Islam terkemuka di Baghdad, Damsyik, Andalusia, dan Kaherah yang telah memainkan peranan penting dalam proses transformasi Eropah dari Era Gelap ke Era Moden telah memberikan sumbangan besar kepada dunia selain hanya menggambarkan Islam sebagai sumber keganasan. Sumbangan tamadun Islam dilupakan begitu sahaja. Pada masa ini, pelajar Barat membanjiri institusi Islam, khususnya di Sepanyol, untuk melibatkan diri dalam pelbagai bidang pengetahuan. Sejak abad ke-11, pelbagai khazanah pengetahuan dalam bahasa Arab telah diterjemahkan oleh para sarjana Barat ke bahasa Latin. Makalah ini tidak membahas secara mendalam mengenai sumbangan Islam dalam beberapa disiplin ilmu. Sebaliknya, ia tertumpu pada pencapaian tertentu, terutama dalam bidang ekonomi, sains dan teknologi, dan kejuruteraan. Ia juga menganalisis pencapaian dan kesan tamadun Islam terhadap kebencian orang.

Keywords


Tamadun; Zakat; Baitul Mal; Kejuruteraan Dan Mata Wang

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Jurnal 'Ulwan